• https://www.facebook.com/cdarende
  • https://plus.google.com/u/0/+CihangirDarende/posts
  • https://twitter.com/TurkishMining


Üyelik Girişi
Takvim
Saat

Uzun zamandır , ihale açmayan MİGEM bu gün 1246 Maden ve Mermer sahalarını ihaleye açtı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 73 adet I-b Grubu, 959 adet II Grup,188 adet II-b Grubu, 11 adet III. Grup ve 15 adet V. Grup olmak üzere toplam 1246 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30.ncu maddesine göre 13/10/2017 tarihinde ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. 
 
1 - Bu sahaların koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en az on beş gün önce ilan edilecektir.

2 - Bu sahalar için başvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve sabah ihalesi yapılacak olanların 09:00 - 09:30, öğleden sonra yapılacak olanların 13:30-14:00 saatleri arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3 - Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve geçici ihale teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

4 - İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamaz.

5 - İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.  

6 - Başvurular Maden İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;

a) Başvuru yapılmayan sahalar yeniden ihale edilecektir.  
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise; İhalesi ilan edilen tarih ve saatte Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.
d) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre içerisinde teklif ettiği İhale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilecektir.  
e) İhale Bedelini kanuni süre içerisinde yatıran ilgililere şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.

7 - Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 520,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır.
 
                                     RUHSAT/SERTİFİKA İHALE MÜRACAAT FORMU
 
                                                                               T.C
                                       ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA
                                                        (Maden İşleri Genel Müdürlüğü)
 
............................ tarih ve saat ……… ihalesi Genel Müdürlüğünüzde yapılacak
olan ......................... ilindeki ....................... erişim nolu ………… grup maden
sahasının ihalesine katılmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.
 
                                                                                                               Adı Soyadı
                                                                                                                    İmza
                                                                                                                    Tarih
Adres:
 
EKLER:
Genel;
1 - İşletme Ruhsat Taban Bedeli Makbuzu Aslı
2 - İhale Teminatı
3 - Teklif Mektubu
4 - İmzalanmış Şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu (ihalesine girilecek sahanın bulunduğu il adı ve erişim numarası bölümleri müracaatçı tarafından doldurulacaktır.)
5 - Bağlı Olduğu Vergi Dairesi, İli ve Numarası
6 - Müracaatçı adına kayıtlı Banka Adı ve Hesap Numarası
7 - Vergi Borcu olmadığına dair belge
Gerçek kişiler:
1 - T.C. Kimlik Numarası ile Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti (İki adet)
2 - İmza Sirküleri Aslı (İki adet)
Tüzel kişiler:
1 - Şirketin Kuruluş Statüsünü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı sureti (İki adet)
2 - Yönetimin Onaylı İmza Sirküleri (İki adet)Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   1565 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın